Ngoài ra, 564/708 quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đã được UBND cấp tỉnh phê quyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đạt 80%; 7.900/11.909 xã, phường, thị trấn cũng được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đạt 66%. Bộ Tài nguyên - Môi trường cũng đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép các địa phương chuyển mục đích sử dụng 6.013ha (5.724ha đất lúa, 275ha đất rừng phòng hộ, 14ha đất rừng đặc dụng) để thực hiện các dự án.

K. Vy