Dự án sẽ được thực hiện trong 4 năm trên toàn quốc với tổng mức vốn là hơn 8,1 triệu USD (trong đó vốn đối ứng trong nước là 150.000 USD, tương đương 3,15 tỷ đồng) nhằm hoàn thiện lộ trình quốc gia về phát triển ngành chiếu sáng công nghệ LED và tăng sử dụng đèn dạng này ở Việt Nam.

V.H.