Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Giao thông vận tải, Thanh tra Chính phủ và Ủy ban dân tộc là các Bộ hoàn thành 100% phương án đơn giản hóa TTHC.

Để đảm bảo công khai, minh bạch các quy định hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp, Bộ Tư pháp đã kiểm soát chất lượng hàng nghìn hồ sơ TTHC, hồ sơ văn bản để công khai trên mạng Internet tại địa chỉ http://csdt.thutuchanhchinh.vn.

Việt Hà