Cụ thể, 60 bộ xuồng các loại, 3.806 bộ nhà bạt các loại, 153.300 chiếc phao cứu sinh và 200 bộ thiết bị chữa cháy đồng bộ sẽ được xuất cấp miễn phí. Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn có trách nhiệm quản lý, phân bổ, sử dụng số trang thiết bị trên phù hợp với nhu cầu của từng đơn vị và theo đúng quy định hiện hành.

V.H.