Các điểm xây dựng trụ neo là cầu Nam Định, trên sông Đào; cầu Gián Khẩu, trên sông Hoàng Long, cầu Lạc Quần (sông Ninh Cơ), Km13+500, Km 38+00 (sông Nghèn), Km 12+800 (sông La), Km 77+00 - (sông Hồng), Km 20+00 (sông Luộc), Km 20+00 (sông Trà Lý).

Xây dựng phao neo và biển báo tại Km 21 trên sông Văn Úc. Vốn cho dự án sử dụng nguồn dự phòng bão lũ và chi đột xuất cho hoạt động tìm kiếm cứu nạn của Bộ năm 2009 để thực hiện với tổng kinh phí không vượt quá 2,1 tỷ đồng

P.H.