Trên cả nước, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 28,9% năm 2002 xuống còn 15,97% năm 2006 (giảm 13%). Như vậy, Việt Nam đã đạt mục tiêu phát triển thiên niên kỷ "giảm 1/2 tỷ lệ nghèo". Theo chuẩn nghèo mới được áp dụng, các năm 2006, 2007, số hộ nghèo giảm trung bình 300.000 hộ/năm.

Năm 2007, tỷ lệ hộ nghèo còn 14,82%. Mặc dù được áp dụng chuẩn nghèo cao hơn cả nước từ 1,5 đến 2 lần song một số địa phương như: Bình Dương, TP HCM… về cơ bản, đã không còn hộ nghèo. Những thành tựu này đã khẳng định nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người nghèo thoát nghèo. Tuy nhiên, sự chênh lệch tỷ lệ hộ nghèo giữa các vùng miền, các dân tộc còn lớn.

Mục tiêu đề ra, đến năm 2010 phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo trên cả nước xuống còn 10-11%; thu nhập của nhóm hộ nghèo gấp 1,45 lần so với năm 2005 và 50% số xã đặc biệt khó khăn sẽ không còn hộ đói, hạn chế tái nghèo…

N.H.S.