Quyết định 872 cũng bổ nhiệm bà Lê Thị Kim Đơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Giám đốc Ban quản lý dự án, có nhiệm vụ chỉ đạo, quản lý thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng và nguồn lực được nêu trong dự án và Điều ước Quốc tế về ODA đã ký kết

N.H.Khôi