Tại đô thị loại 2, loại 3, loại 4, loại 5, áp dụng mức giá tối thiểu là 3.000 đồng/m3 và tối đa 15.000 đồng/m3, cùng tăng 50% so với mức giá hiện hành. Đối với nước sạch khu vực nông thôn mức giá tương ứng là 2.000 đồng/m3 và 11.000 đồng/m3, tăng 100% và 37,5% so với mức giá đang bán cho người dân

L.T.