Như vậy, ngoài việc đưa ra các hành vi cấm trong hoạt động cung cấp trò chơi điện tử, hay bắt buộc doanh nghiệp phải phân loại trò chơi theo độ tuổi, nêu lên quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp khi cung cấp trò chơi…, một điều rất đáng mừng mà doanh nghiệp đã chờ đợi rất lâu, đó là trong Thông tư 24 đã đưa ra quy định về việc cấp phép trở lại cho trò chơi trực tuyến G1, G2, G3 và G4 sau gần 5 năm tạm ngừng cấp phép.

PV