Quyết định này quy định trợ cấp hàng tháng, chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng phí đối với người hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng đã hết hạn hưởng trợ cấp, không thuộc diện được tiếp tục hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 60/HĐBT ngày 1/3/1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), Quyết định số 812/TTg ngày 12/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ mà có thời gian công tác thực tế từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm.

Các đối tượng trên khi hết tuổi lao động (nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi) thì được trợ cấp hàng tháng. Những người thuộc diện trên mà đã hết tuổi lao động trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành (ngày 1/7/2010) thì được hưởng trợ cấp từ ngày 1/5/2010. Mức trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng trên bằng mức trợ cấp đang hưởng của đối tượng quy định tại Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg  là 100.000 đồng/tháng. Ngoài ra, người hưởng trợ cấp hàng tháng còn được hưởng bảo hiểm y tế; khi chết, người lo mai táng được hưởng tiền mai táng phí

T.U.