Công tác giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố thông qua các quỹ hỗ trợ thực hiện hiệu quả. 

Trong đó, Quỹ Quốc gia về việc làm đã xét duyệt 3.308 dự án của 4.108 hộ gia đình, giải quyết việc làm cho trên 5.700 người lao động. 

Quỹ hỗ trợ đào tạo và giải quyết việc làm cho người bị thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố giải quyết việc làm cho 1.767 lao động. 

Số người được bố trí việc làm tăng góp phần kéo giảm lượng người hưởng thất nghiệp giảm.

N.H.