Chương trình là hoạt động thường niên được tổ chức nhằm mục đích: Xây dựng nền văn hóa trong doanh nghiệp; khuyến khích và khẳng định sự phát triển bền vững của cộng đồng doanh nghiệp; tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân có những đóng góp tích cực cho nền kinh tế nước nhà và xã hội

PV