Tại đây, các đại biểu đã được thông tin và giải đáp nhiều thủ tục, quy trình đăng ký quyền sử dụng nhà ở, đất ở theo quy định của pháp luật Việt Nam, Luật Nhà ở năm 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 25/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015.

Phổ biến, trao đổi về Luật Nhà ở cho kiều bào ngày 31/7.

Nhiều đại biểu tham gia buổi trao đổi phấn khởi cho biết, Luật Nhà ở lần này được bổ sung nhiều chương, điều cho phù hợp thực tiễn hiện nay. Đặc biệt, những quy định của luật đã tạo điều kiện sở hữu nhà ở cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam yên tâm sinh sống, làm việc, đầu tư, kinh doanh. 

Luật Nhà ở năm 2014 giải quyết cơ bản nhu cầu về nhà ở cho người dân để ổn định cuộc sống, từng bước đảm bảo an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

N.H. - Q.D.