Diễn tập phòng chống cháy nổ tại TP. Hồ Chí Minh
Chủ đề  của năm 2015: "Mỗi doanh nghiệp, người lao động chủ động tăng cường các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ để bảo vệ chính mình, doanh nghiệp và xã hội”.

Tuần lễ này là tâm điểm trong năm đánh dấu công tác phối hợp mạng thông tin quốc gia; đánh giá lại những kết quả công tác trong năm của các bộ, ngành.
Đây cũng là dịp kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan thành viên (các cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức Công đoàn, tổ chức đại diện cho người sử dụng lao động và các cơ quan); chia sẻ thông tin với các tổ chức thông tin quốc tế, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, ngăn ngừa và hạn chế tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.
T.Uyên