Đồng thời, mức nước hồ thường xuyên giữ ở mức trên 82m. Thủy điện Hòa Bình trở lại hoạt động bình thường, nhưng việc sử dụng tiết kiệm điện bao giờ cũng cần thiết. Trong những ngày tới có nhiều khả năng có lũ sớm
Lê Va