Năm 2009, UBKT Đảng uỷ Tổng cục đã làm tốt chức năng tham mưu, đề xuất và giúp Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục hoàn thành các nội dung chương trình, kế hoạch công tác KTGS đã đề ra đúng tiến độ thời gian, đảm bảo chất lượng. UBKT Đảng ủy Tổng cục đã hoàn thành cơ bản và toàn diện các mặt công tác KTGS do Điều lệ Đảng quy định theo nội dung chương trình, kế hoạch đã đề ra. Đáng chú ý, công tác kiểm tra đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và công tác giám sát; kiểm tra tài chính đảng đối với tổ chức đảng cấp dưới được tăng cường; giải quyết đơn thư tố cáo và xem xét thi hành kỷ luật đảng viên kịp thời và dứt điểm...  

Về công tác KTGS năm 2010 của UBKT Đảng ủy Tổng cục, Trung tướng Châu Văn Mẫn nêu rõ: UBKT các cấp chủ động tham mưu, đề xuất và giúp cấp uỷ, Ban Thường vụ cấp uỷ xây dựng chương trình, nhiệm vụ công tác KTGS năm 2010. Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của Đảng ủy Tổng cục về thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành TW khóa X về tăng cường công tác KTGS của Đảng trong các Đảng bộ cơ sở.

Có kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các qui định, hướng dẫn về công tác KTGS. Phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu, giúp Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng cục ban hành và tổ chức thực hiện tốt các kế hoạch KTGS theo quy định.

Về thực hiện nhiệm vụ KTGS theo Điều 32 của Điều lệ Đảng, UBKT các cấp thường xuyên nắm tình hình, chủ động phát hiện có kế hoạch kiểm tra đảng viên, tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm...

Minh Phương