Theo đó, phạm vi áp dụng để giám định ADN gồm: hài cốt liệt sĩ mới được cơ quan có thẩm quyền qui tập nhưng chưa đầy đủ thông tin; mộ đã được an táng trong nghĩa trang liệt sĩ nhưng còn thiếu thông tin, nay nghĩa trang liệt sĩ di chuyển hoặc tôn tạo lại có liên quan đến việc di chuyển phần mộ; mộ trong nghĩa trang liệt sĩ có nhiều gia đình liệt sĩ cùng nhận (mộ có tranh chấp); mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin, nay có thân nhân liệt sĩ nhận và đề nghị giám định ADN.

Sau khi tiến hành lấy đủ mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ và mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ, trong thời gian không quá 5 ngày, Sở LĐTBXH nơi quản lý mộ hoặc Sở LĐTBXH nơi thân nhân liệt sĩ đang cư trú có trách nhiệm gửi ngay bộ mẫu sinh phẩm kèm công văn và các giấy tờ liên quan đến Cục Người có công để chuyển mẫu đến Trung tâm Giám định thực hiện việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Trường hợp thân nhân liệt sĩ có nguyện vọng trực tiếp mang mẫu sinh phẩm đến Cục Người có công thì Sở LĐTBXH cấp giấy giới thiệu. Kết quả giám định sẽ chuyển đến Cục Người có công, Cục này sẽ có công văn thông báo đến Sở LĐTBXH và đại diện thân nhân liệt sĩ biết. Kinh phí thực hiện việc giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ do ngân sách Nhà nước

T.Uyên