Trận động đất này có độ sâu chấn tiêu khoảng 5 km. Theo nhận định, đây là trận động đất nhỏ, không có khả năng gây thiệt hại về người và tài sản. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Vị trí nơi xảy ra động đất
H. Ly