Cụ thể, 7 địa phương được thanh tra bao gồm: Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hòa Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình và TP Hà Nội.

Theo đó, đoàn Thanh tra có nhiệm vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tài nguyên nước đối với hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước của các tổ chức, cá nhân đang kinh doanh sân golf trên địa bàn các tỉnh nêu trên.

Trong quá trình thanh tra, Đoàn Thanh tra được sử dụng quyền hạn và trách nhiệm quy định tại Điều 53 và Điều 54 Luật Thanh tra; đối tượng được thanh tra có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 57 và Điều 58 Luật Thanh tra.

Hải Châu