Ban chỉ đạo sẽ có nhiệm vụ chỉ đạo xây dựng phương án, kế hoạch triển khai và bộ công cụ rà soát bao gồm: phiếu rà soát người tâm thần nặng, mẫu biểu tổng hợp thông tin các cấp, tài liệu hướng dẫn; đôn đốc và kiểm tra tổ chức thực hiện rà soát các cấp đồng thời cập nhật số liệu và tổng hợp kết quả báo cáo về Bộ

T.U.