Tổng số vốn giao kế hoạch là 51,304 tỷ đồng, hỗ trợ cho 51.304 hộ nghèo theo mức mỗi hộ dân sẽ nhận 1 triệu đồng. Các huyện có nhiều hộ dân cần hỗ trợ để làm nhà vệ sinh và di chuyển chuồng trại nhất là Bá Thước (9.077 hộ), Thường Xuân (5.241 hộ)…

L.Q.