Kinh phí hỗ trợ theo Chương trình 134 thực hiện trên địa bàn tỉnh thiếu như: kinh phí hỗ trợ làm nhà ở thiếu 29,5%, kinh phí nước sinh hoạt phân tán thiếu 69,7% và đặc biệt quỹ đất sản xuất công trên địa bàn tỉnh không còn...

Nguyên nhân của những tồn tại nêu trên là do nhiều đơn vị còn lúng túng trong thủ tục cấp phát, thanh quyết toán. Các huyện chưa thành lập Phòng Dân tộc - Tôn giáo nên việc phân công nhiệm vụ chưa thống nhất.

Ban Chỉ đạo cấp xã, huyện không thường xuyên đôn đốc, kiểm tra thực hiện Chương trình. Một số đơn vị cấp xã không thực hiện tốt việc công khai danh sách các hộ được hưởng chính sách nên phát sinh nhiều vấn đề trong nội bộ nhân dân...

H.C.