Tại dự thảo Thông tư mới, với chuyến bay nội địa bị chậm trên 4 giờ, hành khách được tăng mức bồi thường 100.000 đồng so với hiện nay. Cụ thể, với chuyến bay nội địa có độ dài dưới 500km, hành khách được đền bù 200.000 đồng; từ 500km đến dưới 1.000km bồi thường 300.000 đồng và 400.000 đồng cho quãng đường từ 1.000km trở lên.

Tuy nhiên, dự thảo Thông tư vẫn giữ nguyên mức bồi thường đối với chuyến bay quốc tế là 25 USD cho chuyến bay dưới 1.000km, 50 USD cho quãng đường từ 1.000 - 2.500km, 80 USD cho chuyến bay dài từ 2.500 đến dưới 5.000km, 150 USD cho chuyến bay từ 5.000km trở lên

T. Huyền