Thủ tướng cũng yêu cầu thực hiện chủ trương mẫu hóa các báo cáo kiểm tra và tăng cường cử cán bộ xuống cơ sở để nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn và xử lý những sai phạm, yếu kém trong quá trình tổ chức thực hiện, trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Thủ tướng nhấn mạnh: Không tổ chức Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tại các Bộ, ngành, địa phương, xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, hàng năm lấy kết quả cải cách hành chính làm tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Bộ phận tham mưu giúp việc chuyên trách về cải cách hành chính phải đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của người đứng đầu cơ quan hành chính (Bộ trưởng và Chủ tịch UBND cấp tỉnh). Đội ngũ này phải là những cán bộ có năng lực và phẩm chất, năng động, sáng tạo, trong độ tuổi phát triển và tâm huyết với công việc cải cách hành chính.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ sơ kết một năm thực hiện Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước, nhằm khắc phục những bất cập liên quan đến cách thức triển khai thực hiện, hoạt động tư vấn, đánh giá, cấp giấy chứng nhận, cũng như định mức đơn giá chi cho các hoạt động này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 8/2007

PV