Đối với các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho những người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên trung học phổ thông đã tuyển sinh trước ngày quyết định này có hiệu lực thì các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiếp tục thực hiện và cấp chứng chỉ theo quy định.

Theo dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo thì trước năm 2018 sẽ trình Quốc hội phê chuẩn Luật Giáo dục sửa đổi, Luật Dạy nghề sửa đổi, Luật Nhà giáo và ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể hóa các nội dung: Chỉ giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục cho các trường sư phạm và các cơ sở có đủ năng lực thực hiện; tất cả giáo viên mầm non, phổ thông phải được đào tạo trong các trường sư pham; giáo viên tiểu học và giáo viên trung học phải có trình độ đại học…

Hiện nay cả nước có 66 cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

Tuấn Minh