Cụ thể, nhà tình nghĩa sẽ có mức kinh phí xây dựng tối thiểu 60 triệu đồng/căn; nhà tình thương là 40 triệu đồng/căn.

Riêng với 2 huyện ngoại thành là Nhà Bè, Cần Giờ và những địa bàn có nền đất yếu, cao độ cốt nền thấp, mức sàn kinh phí xây dựng được thành phố quy định cao hơn; nhà tình nghĩa ở mức 70 triệu đồng/căn và nhà tình thương là 50 triệu đồng/căn

Đ.Thắng