Theo Quy hoạch này, sản lượng quặng apatit khai thác đến năm 2015 đạt khoảng 8 triệu tấn/năm; đến năm 2020 khoảng 11 triệu tấn/năm.

Ngoài ra, Quy hoạch này cũng dự kiến đầu tư mở rộng và xây dựng mới các nhà máy tuyển nổi, nâng cao chất lượng quặng tinh sau tuyển đáp ứng nhu cầu cho sản xuất phân bón và hóa chất. Cụ thể, mở rộng nhà máy tuyển Bắc Nhạc Sơn 1 nâng công suất lên 700 nghìn tấn/năm hoặc đầu tư mới nhà máy tuyển Bắc Nhạc Sơn 2 với công suất khoảng 300 - 350 nghìn tấn/năm. Bên cạnh đó, xây dựng mới nhà máy tuyển quặng loại III Làng Phúng, công suất 250 nghìn tấn/năm; nhà máy tuyển quặng loại II Đông Hồ, công suất 800 nghìn tấn/năm. Vị trí xây dựng dự kiến tại Cam Đường, thành phố Lào Cai

K. Vy