Việc cổ phần hóa trường đại học, cao đẳng nhằm mục tiêu mở rộng xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, tăng quyền tự chủ cho các trường, đồng thời tăng thu hút vốn đầu tư xã hội để đầu tư cơ sở vật chất, trang biết bị nhằm đẩy mạnh chất lượng dạy và học.

Thông qua cổ phần hóa, Nhà nước sẽ tập trung đầu tư cho các trường trọng điểm và đầu tư cho giáo dục ở những vùng còn nhiều khó khăn. Cổ phần hóa sẽ là một cú hích để các trường đại học, cao đẳng hiện đại hóa mọi quy trình đào tạo, cạnh tranh lành mạnh nhằm đáp ứng tốt hơn nguồn nhân lực có trình độ cao khi đất nước gia nhập WTO

PV