Riêng tháng 4, sản lượng điện thương phẩm ước đạt 11,795 tỷ kWh. Lũy kế 4 tháng năm 2015, sản lượng điện thương phẩm ước đạt 42,839 tỷ kWh, tăng 11,13% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, điện thương phẩm nội địa tăng 11,5%. Điện cấp cho công nghiệp - xây dựng chiếm đa số (54,7% tăng 11,64%), điện cấp cho quản lý và tiêu dùng chiếm 34,1%. Xu hướng truyền tải trên lưới 500kV trong tháng 4 tiếp tục theo hướng Bắc - Trung truyền vào Nam.

Lũy kế 4 tháng năm 2015, tổng sản lượng truyền tải trên giao diện Bắc - Trung là 3,6 tỷ kWh và Trung - Nam là 3,45 tỷ kWh.

V.H.