Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan soạn thảo, trình Chính phủ trong quý II năm 2008 dự thảo Nghị định quy định việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý từ cấp vụ trưởng và tương đương trở xuống trong các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương trở xuống.

Thông báo số 6168/VPCP-TCCB cho biết, Thủ tướng đưa ra chỉ đạo trên sau khi nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân trên Website Chính phủ đối với dự thảo Nghị định quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; ý kiến của bà Nguyễn Thị Phương (nguyenthiphuong2111 @yahoo.com), bà Vũ Thúy Hường (vuthuyhuong00@yahoo.com) và các bạn đọc khác đề nghị Chính phủ ban hành văn bản quy định việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý và trên cơ sở đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc này

Đ.B.T.