Trong đó, các dự đã được giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 249 dự án; các dự án chưa được giao đất, cho thuê đất là 252 dự án. Trong số 249 dự án đã được giao đất, có 65 dự án chậm tiến độ do lỗi chủ quan phía nhà đầu tư.

UBND tỉnh Quảng Ninh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành thanh tra nếu có vi phạm báo cáo UBND tỉnh thu hồi theo quy định của pháp luật. Còn 184 dự án chậm tiến độ do nguyên nhân khách quan như vướng mắc giải phóng mặt bằng, vướng mắc điều chỉnh quy hoạch, chưa hoàn thiện thủ tục do khó khăn về nguồn vốn..., UBND tỉnh Quảng Ninh đã giao cho các sở, ngành và UBND các địa phương tiếp tục đôn đốc, giám sát. Trong số 252 dự án chưa được giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có 113 dự án chậm triển khai do lỗi của nhà đầu tư. UBND tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản chấm dứt đầu tư đối với 98 dự án.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu phải kiên quyết, triệt để thu hồi các dự án đã có quyết định thu hồi và công bố công khai đến các nhà đầu tư có dự án bị đề nghị thu hồi. Các dự án đã thu hồi sẽ được giao về cho địa phương và giá trị đầu tư trên đất sẽ được xác định và hoàn trả cho nhà đầu tư khi có nhà đầu tư mới tiếp nhận lại dự án

Lưu Hiệp