UBND tỉnh cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hỗ trợ một khoản vốn vay ưu đãi cho 424 hộ tiểu thương bị thiệt hại được vay vốn tiếp tục kinh doanh, bảo đảm cuộc sống, với mức vay khoảng 50 triệu đồng/hộ…

T.S.