Việc triển khai phong trào “2 giữ về ANTT” nhằm nâng cao trách nhiệm, ý thức cảnh giác cho cán bộ và nhân dân trong tự phòng ngừa và chủ động tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật về ANTT; giữ gìn cuộc sống bình yên cho mỗi người, mỗi nhà và cộng đồng. Đồng thời, sẽ tiếp tục thực hiện tốt các phòng trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Chung tay xây dựng nông thôn mới”; xây dựng “Khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT…

Ký kết hỗ trợ xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giữa phòng Văn phòng CSĐT và UBND xã Tam Xuân 1 (Núi Thành).

Cũng tại hội nghị, 10 phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đã ký kết qui chế  kết nghĩa, hỗ trợ xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với 10 xã trọng điểm, phức tạp về ANTT trên địa bàn tỉnh

Thân Lai