Kết quả nghiên cứu cho thấy, hầu hết cộng đồng dân cư thiếu thông tin kịp thời về các thiên tai sắp xảy ra và biến đổi khí hậu, không được tiếp cận đầy đủ về các chính sách liên quan của Chính phủ. Cụ thể, gần 50% người được phỏng vấn không biết về các chính sách và quy định của Nhà nước, 72% không biết về các kế hoạch chuẩn bị phòng chống thiên tai…

Vì thế, người dân không có khả năng lên kế hoạch và chuẩn bị ứng phó với thiên tai trong khi diễn biến thất thường của thời tiết thường xuyên xảy ra.

Được biết, Dự án thực hiện ở Quảng Nam nhằm nghiên cứu, xây dựng một Chương trình mẫu có thể áp dụng cho các cộng đồng dân cư nghèo ở khu vực ven sông, ven biển, từ đó đưa ra hướng dẫn cho người dân lập kế hoạch đối phó với việc biến đổi khí hậu hiện nay 

Hồng Lĩnh