Theo đánh giá của Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp, mặc dù Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Phú Yên đã được thành lập 8 năm, nhưng hoạt động trợ giúp pháp lý tỉnh vẫn còn rất đơn điệu, sơ sài; việc phổ biến và tư vấn các quy định của pháp luật cho người dân còn mỏng, chưa có hệ thống nên nguồn kinh phí đầu tư hằng năm cho Trung tâm chưa được khai thác hiệu quả.

Trong thời gian tới, Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Phú Yên cần mở rộng địa bàn, ngành nghề có cộng tác viên trợ giúp pháp lý, tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cộng tác viên, đổi mới kỹ năng tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi kết hợp tuyên truyền trợ giúp pháp lý trên các phương tiện thông tin đại chúng...

P.L.