Dự án nhằm góp phần tăng cường kiểm soát ô nhiễm nguồn nước, chấm dứt tình trạng xả nước thải trái phép, sử dụng nguồn tài nguyên nước hiệu quả, góp phần giữ gìn an toàn nguồn nước, lưu vực sông Đồng Nai, bảo đảm duy trì nguồn cung cấp nước sinh hoạt chủ yếu cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (bao gồm TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu).

Dự án gồm 3 hợp phần với tổng mức đầu tư của Dự án hơn 115 triệu USD. Trong đó vốn vay WB là hơn 92 triệu USD; vốn đối ứng phía Việt Nam tương đương hơn 23 triệu USD, do UBND tỉnh Bình Dương tự cân đối, bố trí theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. UBND tỉnh Bình Dương là cơ quan chủ quản Dự án, thời gian thực hiện 3 năm kể từ khi ký Hiệp định.

T.S.