Theo đó, lịch sử Chính phủ Việt Nam từ  năm 1945 đến 2015 được phân chia làm 3 thời kỳ lớn. Cụ thể, thời kỳ thứ nhất (1945-1954), thời kỳ cách mạng dân tộc, dân chủ, kháng chiến chống thực dân Pháp (từ Chính phủ lâm thời, Chính phủ Liên hiệp lâm thời, Chính phủ Liên hiệp kháng chiến đến Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa).

Thời kỳ thứ 2 (1955-1975), thời kỳ cách mạng dân tộc dân chủ, thực hiện đồng thời 2 nhiệm vụ chiến lược là cách mạng giải phóng dân tộc ở miền Nam và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc (bao gồm Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam).

Thời kỳ thứ ba (1976-2015), thời kỳ đất nước thống nhất, cả nước quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội. Sản phẩm chính của công trình là bộ Lịch sử Chính phủ Việt Nam từ năm 1945-2015 gồm 3 tập ứng với 3 thời kỳ nêu trên, các tập biên niên lịch sử và phần kết luận (các chuyên đề tổng kết, đánh giá).

Công trình được thực hiện từ tháng 1/2015 đến hết năm 2016.                                          

Nam Phương