Chủ tịch các địa phương này đã không chấp hành dự họp theo giấy mời của UBND tỉnh Quảng Nam, nhưng không có báo cáo, hoặc không cử phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực đất đai dự thay để tiếp thu việc xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn và chỉ đạo triển khai thực hiện.

An Khang