Số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,5 triệu người; BHXH tự nguyện là 280 nghìn người; BHTN là 12,73 triệu người; BHYT là 83,6 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 87,7% dân số.

Về công tác giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN, toàn ngành BHXH đã giải quyết 9.812 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; 43.432 người hưởng trợ cấp 1 lần; 905.720 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội tăng cường công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Lũy kế 2 tháng đầu năm đã giải quyết 19.791 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; giải quyết 108.088 người hưởng trợ cấp 1 lần; 1.726.546 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Cũng theo BHXH Việt Nam, cả nước có khoảng 12,27 triệu lượt người khám chữa bệnh (KCB) BHYT; lũy kế 2 tháng đầu năm có 27,970 triệu lượt người KCB BHYT. BHXH Việt Nam đã phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho 27.497 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 1.617 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề.

Lũy kế 2 tháng đầu năm, giải quyết cho 91.128 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 4.780 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề…

Một trong những nhiệm vụ quan trọng là công tác chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn nghiệp vụ của ngành BHXH, trong tháng 2, BHXH Việt Nam đã ban hành 28 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, trong đó có nhiều văn bản quan trọng. Đặc biệt, đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1-1-2019 của Chính phủ; xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các mục tiêu, đề án, dự án để triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 125/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về cải cách chính sách BHXH.

BHXH đã ban hành Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật ngành BHXH năm 2019, tập trung vào một số văn bản như: Bộ luật Hình sự năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự; Bộ luật Tố tụng hình sự; Luật Tố tụng hành chính; Luật An ninh mạng; Luật Tố cáo; Luật Tiếp cận thông tin và các Nghị định hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BHTN.

Một nội dung được BHXH thông tin được dư luận quan tâm chính là kết quả công tác thanh tra, kiểm tra. Theo đó, năm 2018, BHXH Việt Nam đã triển khai công tác thanh tra, kiểm tra với nhiều nội dung trọng tâm, trong đó có tăng cường phối hợp với các bộ, ngành hữu quan trong hoạt động thanh tra, kiểm tra liên ngành và giải quyết khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.

Nắm chắc tình hình, chủ động giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra cũng kịp thời hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc của doanh nghiệp, người lao động về chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Cụ thể, BHXH đã tiến hành thanh tra chuyên ngành tại 8.447 đơn vị, doanh nghiệp; kiểm tra tại 11.135 đơn vị; thanh tra kiểm tra liên ngành tại 5.761 đơn vị, doanh nghiệp. Kết quả thanh tra chuyên ngành đóng và kiểm tra cho thấy, đã phát hiện 48.562 lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian với số tiền truy đóng 140,7 tỷ đồng; phát hiện 48.689 lao động tham gia thiếu mức quy định (số tiền phải truy đóng 54,9 tỷ đồng).

Qua thanh tra đã tạo chuyển biến tích cực, cụ thể, tổng số tiền các đơn vị, doanh nghiệp nợ trước khi có quyết định thanh tra, kiểm tra là 3.815 tỷ đồng; số tiền nợ đóng các đơn vị đã nộp trong và sau thời gian thanh tra, kiểm tra là 2.121 tỷ đồng. Đã lập 1.054 biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN đối với các đơn vị sử dụng lao động, với tổng số tiền xử phạt phải thu là 37,38 tỷ đồng.

Đặc biệt, BHXH Việt Nam đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra việc thực hiện chính sách BHYT tại các địa phương; đồng thời, phối hợp với Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán việc thanh toán chi phí KCB BHYT tại gần 40 tỉnh, thành phố, qua đó đã phát hiện nhiều nội dung thanh toán sai quy định, kiến nghị thu hồi về Quỹ BHYT hàng trăm tỷ đồng.


Anh Hiếu