Trong tổng số đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi thì có 145 trường hợp đang hưởng chế độ chưa đầy đủ (chiếm 0,95%), có 133 trường hợp đang hưởng chế độ sai (chiếm 0,88%).

Ngoài ra, toàn tỉnh còn đến 334 trường hợp chưa được xem xét xác nhận. Ông K'Pă Thuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết: Tỉnh sẽ kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời đối với những trường hợp đang hưởng trợ cấp sai, đồng thời chỉ đạo cho các huyên, thị xã, thành phố sớm tiến hành phân loại, hướng dẫn các đối tượng chưa được xem xét xác nhận người có công đến cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết...

PV