Theo đó, dự thảo thông tư quy định trách nhiệm của giám thị trại giam, giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc, hiệu trưởng trường giáo dưỡng như sau:

1. Tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện các nội dung quy định tại Mục 1, Chương II Thông tư này. Phát hiện, xem xét, xử lý cán bộ, chiến sĩ vi phạm dân chủ trong công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân, trại viên, học sinh.

2. Tạo điều kiện thuận lợi cho phạm nhân, trại viên, học sinh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện các nội dung quy định tại Mục 2, Chương II Thông tư này.

3. Bố trí các hòm thư góp ý, khiếu nại, tố cáo đặt tại buồng giam phạm nhân, buồng ở trại viên, học sinh hoặc nơi công cộng trong phạm vi trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng. Định kỳ 6 tháng tổ chức 1 lần cho phạm nhân, trại viên, học sinh đối thoại trực tiếp với Giám thị trại giam, Giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc, Hiệu trưởng trường giáo dưỡng.

4. Định kỳ tiếp công dân mỗi tháng 1 lần, nghe ý kiến phản ánh của công dân, giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của công dân. Thông báo đúng thời hạn, bằng văn bản niêm yết công khai trả lời việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo, đơn thư góp ý của công dân.

5. Giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và phạm nhân, trại viên, học sinh theo quy định của pháp luật.6. Kịp thời xử lý các hành vi lợi dụng thực hiện dân chủ trong trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng thuộc Bộ Công an xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Toàn văn dự thảo thông tư được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trong thời gian 2 tháng kể từ ngày đăng.

Mai Hương