Cụ thể, nợ bảo hiểm xã hội là 9.550 tỷ đồng, trong đó số tiền nợ bảo hiểm xã hội thời gian từ 3 tháng trở lên là 6.869 tỷ đồng, chiếm 72% số tiền nợ bảo hiểm xã hội, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Nợ bảo hiểm thất nghiệp là 516 tỷ đồng, nợ bảo hiểm y tế là 4.170 tỷ đồng.

Nguyên nhân nợ các loạt bảo hiểm do điều kiện kinh tế khó khăn, ý thức chấp hành pháp luật của chủ sử dụng lao động và chủ yếu từ cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp. Một số giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh chưa quyết liệt trong công tác đôn đốc thu, thu hồi nợ.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội các tỉnh chưa phối hợp thường xuyên với cơ quan tài chính các cấp, cơ quan quản lý đối tượng để đôn đốc chuyển tiền đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng do ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng.

Đặc biệt, mặc dù Luật Bảo hiểm xã hội 2014 đã có những thay đổi về khởi kiện, thanh tra nợ bảo hiểm xã hội nhưng cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp vẫn chưa chủ động với Liên đoàn lao động để khởi kiện các doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Ngoài ra, các cơ quan bảo hiểm xã hội chưa quản lý triển khai thanh tra liên ngành về việc chấp hành pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp mà chỉ phối hợp, cử người tham gia đoàn thanh tra khi các cơ quan quản lý đề nghị.

Được biết, tính đến hết ngày 31-10, tổng số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là 197.596 tỷ đồng, đạt gần 78% kế hoạch thu năm 2016.

Hải Châu