Văn phòng Chính phủ đã có công văn đề nghị Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ký thừa ủy quyền Thủ tướng, đóng dấu Chính phủ gửi Văn phòng Quốc hội

PV