Đó là nội dung quan trọng trong Nghị định về an toàn hoá chất vừa được Chính phủ ban hành.

Nghị định này cũng quy định các tổ chức, cá nhân hoạt động hoá chất phải khai báo bằng văn bản với Sở quản lý chuyên ngành theo nhóm hoá chất nguy hiểm.

Các thông tin khai báo hoá chất phải bảo đảm cho việc kiểm tra, đánh giá được mức độ nguy hiểm của hoá chất và khả năng thực hiện các biện pháp an toàn trong hoạt động hoá chất và các tổ chức, cá nhân khi đưa hoá chất mới vào lưu thông, sử dụng phải lập báo cáo đánh giá rủi ro hoá chất trình cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đưa vào danh mục trước khi triển khai các hoạt động hoá chất tiếp theo

T.Huyền