Ngày 1/3, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức gặp mặt đầu xuân với các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội để thông báo kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2006 và những mục tiêu, nhiệm vụ năm 2007.

Theo báo cáo của lãnh đạo ngành Dầu khí thì năm qua là năm đầu tiên các đơn vị của Tập đoàn thực hiện chiến lược phát triển ngành Dầu khí đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025. Trong điều kiện phải đối đầu với nhiều khó khăn, thách thức; nhưng các đơn vị trong Tập đoàn đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn để hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Doanh thu của Tập đoàn đạt 180.188 tỷ đồng, tăng 17,5% so với năm trước, chiếm 18% GDP cả nước; nộp ngân sách Nhà nước 80.060 tỷ đồng.

Việc triển khai các dự án trọng điểm Nhà nước về dầu khí và các dự án đầu tư của ngành đã có chuyển biến tích cực. Một số dự án có nhiều vướng mắc, triển khai chậm đã được thúc đẩy.

Công tác dịch vụ dầu khí phát triển theo chiều hướng tốt. Hầu hết các công ty làm dịch vụ đều hoàn thành và vượt kế hoạch được giao.

Năm 2007 là năm có ý nghĩa rất quan trọng đối với ngành Dầu khí. Đây là năm đầu tiên, Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Việc phát triển đồng bộ các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, đặc biệt là đẩy nhanh thi công các công trình trọng điểm Nhà nước về dầu khí sẽ tạo cơ sở vững chắc để Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phát triển mạnh mẽ, nâng cao khả năng cạnh tranh và hiệu quả kinh tế đối với đất nước

PV