Cụ thể, từ ngày 16/3 năm nay, mức hỗ trợ tiền điện cho các hộ nghèo, hộ chính sách xã hội là 49.000 đồng/hộ/tháng thay vì mức 30.000 đồng như trước. Khi mức giá điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành thay đổi, mức hỗ trợ tiền điện hàng tháng tương đương tiền sử dụng 30kWh/hộ/tháng sẽ thay đổi tương ứng. Ngoài mức 1.900 tỷ đồng đã dự toán năm nay, Thủ tướng quyết định bổ sung 200 tỷ đồng để thực hiện chính sách này.

Hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện là hộ đáp ứng được một trong 3 tiêu chí sau: Hộ có thành viên đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng không thuộc diện hộ nghèo theo quy định của pháp luật và có lượng điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt trong tháng không quá 50 KWh ở vùng có điện lưới; Hộ có thành viên đang hưởng trợ cấp xã hội theo quy định của pháp luật sống ở vùng chưa có điện lưới; Hộ đồng bào dân tộc thiểu số sống ở vùng chưa có điện lưới.

V.H.