Thông qua hội nghị lần này, sẽ giúp cho Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp ở các tỉnh Tây Nguyên nâng cao được trình độ công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành trong việc phối hợp triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư, nâng cao công tác phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, phát huy sáng kiến và tính chủ động sáng tạo của mỗi tổ chức thành viên, tạo nên sức mạnh tổng hợp để tuyên truyền sâu, rộng về tác hại của tội phạm, ma túy và các tệ nạn xã hội đến từng người dân; từ đó góp phần nâng cao nhận thức và tính tự giác của mỗi người dân trong việc phòng, chống tội phạm, ma túy và HIV/AIDS trong cộng đồng dân cư, từng bước hạn chế mọi vi phạm pháp luật; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng, góp phần xây dựng khu dân cư trong sạch, lành mạnh, không có tội phạm, ma tuý, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác, đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội ra khỏi đời sống của cộng đồng khu dân cư.

N.H.Khôi