Ông Đặng Như Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng, công tác XKLĐ hiện còn nhiều bất cập, hạn chế. Doanh nghiệp thì thiếu minh bạch từ tuyển chọn, đào tạo đến khâu thực hiện hợp đồng. Nhiều doanh nghiệp khoán trắng cho chi nhánh hoặc trung tâm thực hiện hợp đồng; tuyển chọn lao động thông qua môi giới, liên kết tràn lan, ảnh hưởng lớn đến chất lượng lao động.

Về phía cơ quan quản lý Nhà nước thì còn nhiều yếu kém, vẫn coi trọng bệnh thành tích, thích số lượng mà chưa quan tâm nhiều đến chất lượng. Mục đích của đoàn giám sát là đánh giá việc thực hiện chính sách pháp luật về XKLĐ; những mặt được và chưa được; xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và địa phương và doanh nghiệp, từ đó kiến nghị những giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả chính sách pháp luật về đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

T.U.