Thời gian qua, không chỉ địa bàn Nghệ An mà ở một số đơn vị, địa phương một số lãnh đạo khi sắp nghỉ hưu thường ký tuyển dụng nhiều cán bộ, công chức gây khó khăn cho việc sắp xếp, bố trí việc làm, và tìm nguồn kinh phí chi trả lương.

Vì vậy Công văn nêu trên của tỉnh Nghệ An đang nhận được nhiều sự đồng tình trong dư luận.

Sông Lam