Trung tướng Nguyễn Văn Ninh, Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Bộ Công an, Thiếu tướng Phạm Đức Hòa, Giám đốc Công an tỉnh đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phó Tổng cục trưởng và đồng chí Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới, các đơn vị cần triển khai, thực hiện tốt 6 nội dung Quy chế phối hợp trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; việc thi hành án hình sự và giáo dục học sinh trường giáo dưỡng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Chú ý xây dựng và nhân rộng các điển hình, mô hình đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn. Quan tâm làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nâng cao ý thức trách nhiệm, kiến thức pháp luật và đạo đức nghề nghiệp đáp ứng tốt yêu cầu công tác

Nguyễn Bình